09. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

Podskupina§SouborPoložka přešla pod CPR
Geosyntetika (např. geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě, geodreny) 
 §6Archiv TZÚS
09_01 - Zrušen
Ano:
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265, EN 13361, EN 13362, EN 1349, EN 13492, EN 13493
Kovové kotvy do betonu a zdiva
a) pro velké zatížení pro upevňování a/nebo nesení betonových konstrukčních prvků nebo těžkých dílců jako jsou obklady a zavěšené podhledy
b) pro malé zatížení pro použití v doplňkových systémech pro upevňování a/nebo nesení prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy i instalace
Kovové kotvy do betonu pro velká zatížení: Rozpěrné kotvy aktivované kroutícím momentem EAD
Zařezávací kotvy EAD
Rozpěrné kotvy aktivované deformací EAD
Injektované kotvy ETAG 001- část 5
§5a09_02_01_a.pdf 
Kovové kotvy do betonu pro malá zatížení: - kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích ETAG 001-část 6§609_02_01_b.pdf 
Kovové kotvy pro betonové prefabrikáty§5a09_02_02_a.pdf 
Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva pro použití v systémech jako jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají ke stabilitě systémů
Plastové kotvy/hmoždinky do betonu a zdiva pro použití v systémech jako jsou fasádní systémy, pro upevnění nebo nesení prvků, které přispívají ke stabilitě systémů§609_03_01.pdf 
Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů specifikovaných EAD 330196-00-0604§609_03_02.pdf 
Stavební ložiska a závěry dilatačních spár a čepy pro konstrukční spoje
a) v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo použitelnosti
b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách
Dilatační podložky, závěry dilatačních spár a mostní závěry§5a09_04_01_a_rev_2023.pdf 
Konstrukční ložiska mostní elastomerová§5aArchiv TZÚS
09_04_02_a - Zrušen
Ano:
EN 1337-3
Konstrukční ložiska mostní hrncová§5a09_04_03_a.pdf 
Vybavení komunikací
a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:
Retroreflexní dopravní knoflíky
Materiály na dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich směsi)
Folie pro stálé dopravní značení a předem připravené materiály
Barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty (s nebo bez protismykových přísad) včetně premixové balotiny
Barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech a podílech balotiny na dodatečný posyp a/nebo protismykových přísad
b) Svislé dopravní značky: 
Stálé svislé dopravní značky – retroreflexní, neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné.
c) Stálá zařízení na řízení provozu vozidel a chodců:
Dopravní zařízení (zábrany pro označení uzavírky, odrazová zrcadla, krátké příčné prahy) a parkovací sloupky
Dopravní majáčky
Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky
Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná návěstidla
Varovná bezpečnostní světla
d) Silniční záchytné systémy – např. svodidla, mostní zábradlí, tlumiče nárazů
e) Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění
Výrobky pro vodorovné dopravní značení – barvy, termoplastické materiály, za studena pokládané plasty§509_05_01_a.pdf 
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné osvětlené vlastním vnějším světelným zdrojem§5Archiv TZÚS
09_05_01_b - Zrušen
Ano:
EN 12899-1
Záchytné systémy pro vozidla a chodce - ocelové svodidlo (svodnicové a lanové silniční, mostní a zábradelní a pod.)§5Archiv TZÚS
09_05_01_d - Zrušen
Ano:
EN 1317-5+A1
Protihluková zařízení a bariéry z betonu, včetně mezerovitých betonů§7Archiv TZÚS
09_05_01_e - Zrušen
Ano:
EN 14388
Dopravní knoflíky – jen pro odražeče modré barvy§5a09_05_02_a.pdf 
Zapuštěné dopravní knoflíkys odražeči dle ČSN EN 1463-1 a odražeči modré barvy dle TN 09.05.02 a, které jsou osazeny do již použitých ocelových tělesech§5a09_05_02_b_novy.pdf 
Neprosvětlované dopravní majáčky (refýžové sloupky)§5a09_05_02_c.pdf 
Betonové monolitické svodidlo§5aArchiv TZÚS
09_05_02_d - Zrušen 
09_05_02_d _neplatny.pdf
Ano:
EN 1317-5+A2
Systémy proti oslnění§7Archiv TZÚS
09_05_02_e - Zrušen
Ano:
EN 12676-1
Výrobky pro vodorovné značení vozovek – předem připravené termoplastické materiály, předem připravené plasty nanášené za studena, předem připravené pásky (folie)§509_05_03_a.pdf 
Retroreflexní svodidlový pás§5a09_05_03_b.pdf 
Parkovací sloupky, zábrany, závory a pollery§509_05_03_c.pdf 
Záchytné systémy pro chodce – mostní zábradlí pro chodce§509_05_03_d.pdf 
Dopravní knoflíky – aktivní (vodicí trvale svítící knoflík, zvýrazňující knoflík, zvýrazňující knoflík svítící přerušovaným červeným světlem)§5a09_05_04_a.pdf 
Svislé a sklopné dopravní značky retroreflexní standardní velikosti (v rozsahu zákl. techn. specifikace dle ČSN EN 12899-1) provedené - sítotiskem jedné/více barev na retroreflexní fólii, soulepem fólií nebo kombinací technologií§5Archiv TZÚS
09_05_04_b - Zrušen
Ano:
EN 12899-1
Modré směrové sloupky§5a09_05_04_c.pdf 
Směrový sloupek§5Archiv TZÚS
09_05_05_c - Zrušen
Ano:
EN 12899-3
Zpomalovací prahy§509_05_06_c.pdf 
Odrazová zrcadla§509_05_07_c.pdf 
Prosvětlované dopravní majáčky (refýžové sloupky)§5Archiv TZÚS
09_05_08_b - Zrušen
Ano:
EN 12899-2
Svislé dopravní značky neretroreflexní standardní velikosti (v rozsahu základní technické specifikace dle ČSN EN 12899-1) provedené sítotiskem jedné/více barev na bílou fólii, soulepem barevných fólií nebo kombinací technologií - pol. přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
09_05_09_b - Zrušen
Ano:
EN 12899-1
Svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné (v rozsahu základní technické specifikace dle ČSN EN 12899-1) s činnou plochou provedenou soulepem retroreflexních, případně retroreflexních a transparentních fólií - položka přešla pod CPR§5Archiv TZÚS
09_05_10_b - Zrušen
Ano:
EN 12899-1
Svislé dopravní značky proměnné, prizmatické, s retroreflexní činnou plochou – položka přešla pod CPR§5aArchiv TZÚS
09_05_11_b - Zrušen
Ano:
EN 12966-1
Protihlukové stěny, prvky a clony z betonu pro útlum hluku ze železničního provozu§7

Archiv TZÚS
09_05_12_e - Zrušen
09_05_12_e_neplatny.pdf

09_05_12_e_duplicita_zachovat_oprava.pdf

Ano:
EN 14388 nebo TN 09.24.01
Prvky pro upevňování kolejnic a pražců§609_06_01.pdf 
Sestavy vnitřních příček
a) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) pro použití v sestavách ,na které se vztahují požadavky na požární odolnost
c) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
d) pro použití, která jsou vystavena rizikům spojeným s bezpečností při užívání
e) pro jiná použití
Sestavy vnit. příček vč. proskl. pro použití, na kt. se vztahují pož. reakce na oheň s předeps. úrovní A1(1),A2(1),B(1),C(1) nebo A1(2),A2(2),B(2),C(2),D,E nebo (A1ažE)(3), F + požární odolnost, nebezpečné látky, rizika s bezpečností při užívání, jiné§5a,7,809_07_01_a_b_c_d_e.pdf 
Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešení
a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním těsnění
b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění
Systémy zasklení s konstrukčním tmelem§5a,609_08_01_a_b.pdf 
Konstrukční těsněné systémy zasklení pro zastřešení§5,609_08_02_a_b.pdf 
Sestavy lehkých obvodových plášťů
a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň
c) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření požáru
Sestavy lehkých obvodových plášťů§5,709_09_01_a_b_c 
Hydraulická silniční pojiva pro přípravu směsí pro stabilizaci silničního podkladu
Pojiva pro stabilizované podklady, stmelené a prolévané vrstvy vozovek, nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch§609_10_01.pdf 
Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací
Popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek§609_11_01.pdf 
Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací§609_11_02.pdf 
Popílek pro výrobu stmelených směsí§609_11_03.pdf 
Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy mimo stavby pozemních komunikací
Popílek a směsi s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností§509_12_01.pdf 
Popílek a směsi s popílkem pro území neuvedená v TN 09.12.01§509_12_02.pdf 
Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním
Zpevněný zásypový materiál - ZZM§509_13_01.pdf 
Nezpevněný zásypový materiál - NZM§509_13_02.pdf 
Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů. Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti. Granulát pro rekultivaci báňských výsypek
Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů§509_14_01.pdf 
Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů a pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti§509_14_02.pdf 
Granulát pro rekultivaci báňských výsypek§509_14_03.pdf 
Granulát pro technickou rekultivaci§509_14_04.pdf 
Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy
dlažební prvky (s hladkým nebo plastickým povrchem) např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upravené plechové kryty; břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy; silniční dílce a rošty pro povrchy chodníků a dopravních ploch
Silniční dílce§809_15_01.pdf 
Krajníky z přírodního a umělého kamene§809_15_02.pdf 
Chodníkové světlíky§809_15_03.pdf 
Vegetační dílce§809_15_04.pdf 
Keramické obkladové prvky – dlaždice§809_15_05.pdf 
Výrobky pro zpevněné povrchy dopravních komunikací: pryžové§809_15_06.pdf 
Kovové mřížky a rošty§809_15_07.pdf 
Dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry z umělého kamene§809_15_08.pdf 
Dřevoplastové kompozitní terasové desky§809_15_09.pdf 
Kamenivo pro drážní stavby
Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku§509_16_01.pdf 
Pojiva ze syntetických pryskyřic
Pojiva ze syntetických pryskyřic pro vnitřní a vnější použití§5a09_17_01.pdf 
Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené
Výplňové a zpevňující hmoty pro stabilizaci hornin a zemin§709_18_01.pdf 
Založené na mechanickém principu§709_18_02.pdf 
Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních a inženýrských staveb (např. plastové drenážní systémy, odvodňovací žlábky kromě betonových)
Prefabrikované výrobky pro drenáže - geodrény§709_19_01.pdf 
Plastové drenážní systémy§709_19_02.pdf 
Horninové kotvy určené k trvalému zabudování§609_20_01.pdf 
Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich prvky (vč. kanálků a pouzder)
Předpínací systémy stavebních konstrukcí se zajištěním soudržnosti předpínací výztuže s betonem§5a09_21_01.pdf 
Předpínací systémy stavebních konstrukcí bez zajištění soudržnosti předpínací výztuže s betonem (s volnou předpínací výztuží)§5a09_21_02.pdf 
Systémy dodatečného předpínání konstrukcí dle řídícího pokynu ETAG 013§5a09_21_03.pdf 
Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla
a) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru - Výrobky vyžadující zkoušení - Výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
b) pro použití jiná
Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení požáru výrobky vyžadující zkoušení výrobky „považované za vyhovující bez zkoušen퓧7,809_22_01_a_b.pdf 
Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla pro použití jiná§7Archiv TZÚS
09_22_01_b - Zrušen, sloučen s 09_22_01_a
Ano:
EN 516, EN 517, EN 12951

Tažené kompozitní profily:
a) pro použiží s požadovanou reakcí na oheň
b) pro použití s poždovanou požární odolností
c) pro použití s požadavky na mechanické vlastnosti nebo hygienu a ochranu zdraví nebo bezpečnost při užívání nebo tepelně technické vlastnosti
d) pro použití jiná

Tažené kompozitní profily na bázi skleněných nebo uhlíkových vláken nebo jejich kombinace§5a,7,809_23_01_a_b_c_d.pdf 
Protihluková zařízení a stěny pro použití jiná než uvedeno v bodu 9.5e) (například k železnicím a u jiných hlučných zařízení)
Protihluková zařízení a stěny k železnicím§709_24_01.pdf 
Protipovodňové zábrany s trvale instalovaným základovým systémem
Rozebíratelné zábrany pro ochranu perimetru (obvodové systémy)§709_25_01.pdf 
Prefabrikované stavební jednotky
Prefabrikované stavební jednotky§609_26_01.pdf 
Sestavy pro chladírenské sklady
TN nebyl vytvořen§6