Technické návody

Technické návody (TN) jsou technickým dokumentem vypracovaným pro stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále NV163), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Technické návody na výrobky posuzované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) jsou označeny jako neplatné ke stažení, příp. jsou k dispozici na vyžádání v archivu TZÚS.

Technické návody jsou ve výlučném vlastnictví Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, proto jakýkoliv zásah či jejich svévolné přepracování či případné použití pro další účely je zásahem do autorského práva vlastníka.

TZÚS Praha, s.p., se účastní vypracování TN a koordinuje činnosti týkající se jejich aktualizace.

Kompletní seznam technických návodů ve formátu PDF je ke stažení níže.

 

Dokumenty ke stažení